I KETUT JIRNAYA
  • suryati.jirnaya@yahoo.com
  • Fakultas Ilmu Budaya