I NYOMAN KARNATA MATARAM
  • nym.karnata@unud.ac.id
  • Fakultas Teknik